oCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1. Kdo je správcem vašich osobních údajů?

Správcem Vašich osobních údajů je Nadace Kuršel Family Foundation, IČ: 19243421,

se sídlem Bavlnářská 137, Podmoklice, 513 01 Semily, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové,oddíl N, vložka 563, e-mail: office@fabrika1861.cz, telefonní číslo: +420 775 859 494 (dále jen „Nadace“ nebo „my“).

2. Pověřenec pro ochranu osobních údajů Nadace

Nebyl jmenován pověřenec pro ochranu osobních údajů, neboť Nadace není povinnou osobou dle čl. 37 Nařízení.

3. Zpracováníosobních údajů 

3.1  Účely zpracování osobních údajů 

Osobní údaje našich zaměstnanců, návštěvníků a dalších partnerů (dále také „Vy“ nebo „Vás“) nám slouží pro zajištění naší činnosti spočívající především v pořádání veřejných či soukromých akcí a poskytování našich prostor k pronájmu podnikatelským i nepodnikatelským subjektům. Jedním z našich hlavních zájmů je navracení veřejného, kulturního a podnikatelského života do unikátních industriálních staveb, ale stejně důležité je pro nás bezpečí a komfort našich návštěvníků a partnerů.  

3.2  Právní základ pro zpracování osobních údajů 

Osobní údaje zpracováváme na těchto právních základech: 

3.2.1  Souhlas se zpracováním osobních údajů 

Souhlas se zpracováním osobních údajů budeme potřebovat vždy, kdy bychom Vám chtěli začít zasílat informace o naší činnosti, nebo když na našem webu vyplníte rezervační nebo kontaktní formulář. 

3.2.1.1  Cookies 

Cookie je krátký textový soubor, který navštívená webová stránka odešle do prohlížeče. Umožňuje webu zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například preferovaný jazyk a další nastavení. Příští návštěva stránek tak může být snazší a produktivnější. Soubory cookie jsou důležité. Bez nich by procházení webu bylo mnohem složitější. Soubory cookie slouží k celé řadě účelů. Používáme je například k ukládání Vašich nastavení bezpečného vyhledávání, k výběru relevantních nabídek, ke sledování počtu návštěvníků na stránce, k usnadnění registrace nových služeb a k ochraně Vašich dat. 

3.2.2  Uzavření a splnění smlouvy 

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat vždy, kdy půjde o uzavření vzájemného smluvního vztahu. Proto budeme potřebovat Vaše osobní údaje např. při uzavření nájemní smlouvy, darovací nebo kupní smlouvy, smlouvy o dílo nebo pracovní smlouvy. 

 

3.2.3  Splnění právní povinnosti správce 

Některé osobní údaje jsme povinni zpracovávat z důvodu plnění našich právních povinností (zejména vedení účetnictví, vystavování a evidence daňových dokladů, plnění povinností dle pracovněprávních předpisů a dalších předpisů, které se nás týkají). 

 

3.2.4  Zpracování pro účely oprávněných zájmů Nadace nebo třetí strany  

Naše prostory hlídáme kamerovými systémy z preventivních důvodů a z důvodu našeho oprávněného zájmu, abychom mohli našim návštěvníkům a cenným sbírkám zajistit bezpečné prostředí. Dbáme na to, aby kamerové systémy nezasahovaly do soukromí našich zaměstnanců a návštěvníků.  

Naším oprávněným zájmem je také přímá komunikace s našimi klienty a partnery, kterých si velice vážíme. Bez této přímé komunikace bychom nemohli naplňovat své poslání ani povinnosti dané platnou legislativou.   

3.2.4.1  Fotografie a videa z akcí Nadace 

Akce, které pořádáme pro veřejnost, dokumentujeme pomocí fotografií i případně natáčení videí. Vybrané fotografie a videa pak dále zveřejňujeme na našich webových stránkách nebo na profilech na sociálních sítích nebo fotogaleriích dostupných na internetu. Fotografie jsou také v malé míře zpřístupňovány oficiálním médiím.  

Jedná se o běžné dokumentování akcí, které je možné provádět (mimo jiné i na základě této informace) bez Vašeho výslovného souhlasu. Dbáme na to, aby naši návštěvníci, kterých si nesmírně vážíme, nebyli zobrazování v obtěžujících nebo nedůstojných situacích, obzvláště, jedná-li se o děti. Pokud ale zjistíte, že byla zveřejněna fotografie nebo video, které by Vás zachycovaly způsobem, který Vám nevyhovuje, prosíme, informujte nás a my učiníme vhodná opatření v souladu s Vaším přáním.   

Pokud by Vaše fotografie měla být zveřejňována např. ve spojení s Vaším jménem, požádali bychom Vás o udělení souhlasu s takovým zpracováním.   

3.3  Další podmínky ochrany osobních údajů 

Záleží na konkrétní situaci, zda je poskytnutí Vašich osobních údajů zákonným či smluvním požadavkem a zda máte povinnost nám Vaše osobní údaje poskytnout. O tom, zda taková povinnost existuje a jaké důsledky z toho mohou vyplynout, Vás budeme odpovědně informovat vždy v daném konkrétním případě.  

Při zpracovávání Vašich osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, ze kterého by mohly pro Vás vyplynout nějaké důsledky. Statistiky návštěvnosti, které z důvodu zpětné vazby poskytování našich služeb provádíme, zpracováváme na základě anonymizovaných a souhrnných dat.  

3.4  Osobní údaje, které jsou zpracovávány, a jejich zdroje 

Osobní údaje, které zpracováváme, jsou v naprosté většině získávány přímo od Vás. Malá část kontaktů je získávána z veřejných zdrojů a některé údaje vzniknou z činnosti našich zařízení nebo provozu webových stránek. 

3.5  Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů 

Příjemci námi zpracovávaných osobních údajů jsou naši oprávnění zaměstnanci, naši smluvní partneři, kteří nám pomáhají zajišťovat provoz a poskytují nám software. Přístup ke zpracovávaným osobním údajům můžeme poskytnout Policii ČR nebo dalším orgánům činným v trestním řízení na základě jejich písemné žádosti. Naše databáze s nikým nesdílíme, nepředáváme je a ani neprodáváme. 

3.6  Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo kritéria použitá pro stanovení této doby 

Doby, po které jsou osobních údaje u nás uloženy, jsou stanovovány z hlediska slučitelných důvodů pro jejich zpracovávání, kterými jsou zejména povinnosti uchovávat podklady pro účely kontroly anebo konkrétních ustanovení platných právních předpisů. Jednou ze součástí Nadace je její Archiv, který se stará o archivaci dokladů o naší činnosti.   

Kamerové záznamy uchováváme pouze po minimální potřebnou dobu.  

 

4  Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci 

Nadace nemá v úmyslu předávat Vaše osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím. 

 

5 Existence práva požadovat od správce přístup k osobním údajům 

týkajícím se subjektu údajů, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i práva na přenositelnost údajů. 

5.1  Právo na přístup k osobním údajům 

Máte právo získat od nás informace, zda a jaké Vaše osobní údaje a za jakým účelem zpracováváme a máte nárok získat kopii těchto údajů. 

5.2  Právo na opravu 

Máte právo na to, abychom Vaše údaje – pokud budou nepřesné, bez zbytečného odkladu opravili, případně doplnili neúplné osobní údaje. Správnost Vašich údajů je naší povinností, ale zároveň se v tom bez Vaší pomoci neobejdeme. Budeme proto za ni rádi. 

5.3  Právo na výmaz / právo být zapomenut 

Máte právo na to, abychom bez zbytečného odkladu vymazali osobní údaje, které se Vás týkají, pokud je dán jeden z těchto důvodů: 

  1. a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
  2. b) odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
  3. c) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování;
  4. d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně;
  5. e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo České republiky;
  6. f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení. Právo na výmaz se však neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a v dalších případech stanovených v Nařízení.

5.4  Právo na omezení zpracování 

Máte právo na to, abychom omezili zpracování Vašich osobních údajů, v kterémkoli z těchto případů: 

  1. a) pokud popíráte přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
  2. b) zpracování osobních údajů je protiprávní a Vy odmítáte výmaz osobních údajů a žádáte místo toho o omezení jejich použití;
  3. c) Nadace již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
  4. d) vznesli jste námitku proti zpracování osobních údajů, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi oprávněnými důvody.

5.5  Právo na přenositelnost údajů 

Pokud zpracováváme Vaše údaje na základě vašeho souhlasu nebo na základě smlouvy, máte právo na to, abychom Vám data poskytli ve formátu, který můžete přenést k jinému správci. 

5.6  Právo vznést námitku proti zpracování 

Máte z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se Vás týkají a které zpracováváme z důvodu oprávněného zájmu. Nadace v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich údajů z důvodu přímého marketingu, nebudou již Vaše údaje zpracovávány. 

 

 

6  Existence práva odvolat kdykoli souhlas, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená 

na souhlasu uděleném před jeho odvoláním  

Pokud zpracováváme Vaše data na základě Vámi uděleného souhlasu, máte právo kdykoli tento souhlas odvolat. Nebude se to však týkat našeho práva zpracovávat Vaše údaje v době před tímto odvoláním. 

 

7  Existence práva podat stížnost u dozorového úřadu   

Máte rovněž právo podat stížnost u dozorového úřadu, budete-li mít za to, že Nadace při zpracování osobních údajů postupuje v rozporu s Nařízením.  

Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mailová adresa:posta@uoou.cz, telefonní číslo: 234 665 111, ID datové schránky: qkbaa2n.